LES MEVES CONDICIONS GENERALS

CONDICIONS GENERALS

Després d’anys d’experiències, positives i negatives, durant la meva trajectòria com a dissenyadora gràfica autònoma (per compte propi), he adaptat els següents termes per a protegir tant al client com al dissenyador (jo mateixa), durant una relació professional de serveis de disseny.

Drets i propietat

Drets: Tots els serveis proporcionats pel dissenyador gràfic seran per a ús exclusiu del client i per a ús acte-promocional del propi dissenyador. Després de la liquidació dels pagaments acordats, el dissenyador concedirà el lliure i total dret de reproducció per a tots els dissenys finals aprovats creats pel dissenyador per a aquest projecte.
Propietat: El client obtindrà la plena propietat de tots els dissenys finals acordats durant el procés de disseny, execució i finalització del projecte.

Condicions de pagament

El client haurà de pagar el 50% del projecte de disseny per a iniciar el procés. El dissenyador proporcionarà al client la data d’inici del projecte una vegada rebut el pagament inicial. El 50% restant s’abonarà al dissenyador a la finalització del projecte de disseny, sempre abans de lliurar al client els arxius originals corresponents.

Oferta de disseny

En cas que el dissenyador gràfic hagi fet una oferta o rebaixa en el cost, per exemple, disseny de logotip + targetes de visita, el descompte s’aplicarà solament en cas de ser contractats els dos dissenys al mateix temps. En cas contrari, es cobrarà un 50% de l’import del logo (sense descompte) i quan el client contacti novament per al disseny de targetes, se li descomptarà la quantitat acordada per totes dues parts.

Altres punts generals

Mostres: Si el dissenyador el sol·licita, el client haurà de proporcionar al dissenyador mostres físiques impreses. El dissenyador pot utilitzar aquestes còpies i mostres per a la seva publicació, exhibició o uns altres finis acte-promocionals.

Contractació de tercers: El dissenyador gràfic pot contractar altres professionals creatius com ara programadors web, il·lustradors i fotògrafs. En cas de ser necessaris aquests serveis, s’acordaran i comentaran prèviament amb el client les condicions de facturació (cada professional pot passar la seva factura independentment del disseny gràfic).

Confidencialitat: Si qualsevol material o informació proporcionada pel client és confidencial, deurà haurà de ser comunicat al dissenyador gràfic.

Indemnització: El client es compromet a mantenir indemne al dissenyador de qualsevol reclamació, demanda, danys i perjudicis, indemnització o despeses (inclusivament honoraris d’advocats) que pogués arribar a generar qualsevol treball o projecte subministrat pel dissenyador.

Cancel·lació: Si es cancel·la el projecte, sense arribar a la proposta final o queda parat per qualsevol raó, les hores invertides i el treball realitzat es restarà del pagament a compte. Per tant, no hi haurà cap devolució per part del dissenyador cap al client.

Acceptació

Si el client el sol·licita expressament, el dissenyador gràfic proporcionarà a aquest un PDF amb els termes i condicions citats anteriorment.
La transferència de la quota inicial (paga i senyal) del 50% indica la total acceptació, per part del client, d’aquests termes i condicions..

ENVIA'M UN MISSATGE

A continuació pots posar-te en contacte amb mi i t’atendré en breu. Gràcies.